• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

NEW
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850451_4019.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850454_9025.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850458_9375.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850462_0656.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850464_1331.jpeg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850467_8132.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850472_5753.jpg

IK 시리즈
TRIANGLE120 PANEL B

Price

110,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850451_4019.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850454_9025.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850458_9375.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850462_0656.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850464_1331.jpeg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850467_8132.jpg
718210284594ac5cd2eb4ac216e01b43_1657850472_5753.jpg

specification

시리즈 제품명 모델명
IK 시리즈
TRIANGLE120 PANEL B TRIANGLE120 PANEL B 2Colors
조명색상 안전인증 사이즈(mm)
- - 1200 x 50 mm
전구색상 연색성(Ra) 역율
- - -
Ta/Tc 수명 제조원/판매원
- - 일광전구
색온도 연색성(Ra) 정격/광속/광효율
- - -