• CC
 • DD
 • EE
 • GG
 • HH
 • II
 • KK
 • LL
 • MM
 • PP
 • RR
 • !!
 • IKIK

IK COLLECTION

205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440341_7409.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440341_8129.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440341_8952.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440341_9644.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440342_3456.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440342_0271.JPG
24639086a5262dd69571d8dcbd3789fa_1570498186_7513.gif

50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg
 

LED 전구
DECO LED G125 3W(Dimmable)

Price

16,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440341_7409.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440341_8129.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440341_8952.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440341_9644.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440342_3456.JPG
205c579efe57e2f94b561566dd782177_1570440342_0271.JPG
24639086a5262dd69571d8dcbd3789fa_1570498186_7513.gif

50906ac71a6e807b2af7336f0083cc4d_1578473610_7413.jpg
 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED 전구
L
DECO LED G125 3W(Dimmable) Deco LED G125
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E26 125 X 165
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 3 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80 이상 100 SU11583-18001
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 - CFEA
(Made in China)