• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_095.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_1936.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_2878.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_4421.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_5138.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_5924.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_7199.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_8257.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345163_9754.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345164_0435.JPG

1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641515495_8163.jpg
 

클래식전구
T75 (60w, E26)

Classic Series는 20세기 초 제작된 전구의 아름다운 유리구, 다양한 형태의 필라멘트를 재현한 빈티지한 디자인의 프리미엄 전구. 다양한 조명기구에 사용하여 고풍스러운 분위기로 공간을 밝혀줄 것입니다.

Price

39,000won

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_095.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_1936.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_2878.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_4421.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_5138.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_5924.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_7199.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345122_8257.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345163_9754.JPG
18857c13f28e902e450325a0f1713741_1534345164_0435.JPG

1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641515495_8163.jpg
 

specification

시리즈 제품명 모델명
클래식전구
C
T75 (60w, E26) T75
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색 E26 75 X 335
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
투명 60 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
- - ZU11056-11002
수명 연색성(Ra) 제조원
- oute lighting co
(Made in China)