• CC
  • DD
  • EE
  • GG
  • HH
  • II
  • KK
  • LL
  • MM
  • PP
  • RR

IK COLLECTION

SOLD
OUT

18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670839_9979.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670840_1635.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670840_3152.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597995_8587.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597996_1807.gif
1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641520350_8424.jpg
 

LED전구
LED G50 (4w, E26)

Price

3,500won

상품의 재고가 부족하여 구매할 수 없습니다.

* 15만원 이상 주문시 배송비 무료

* 도서산간지방은 배송비가 추가됩니다.

18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670839_9979.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670840_1635.JPG
18d6e743cd0d6fd8fbcc8c580aad5d3d_1492670840_3152.JPG
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597995_8587.gif
413b1ec391c5542b7eaef478ee4befa2_1497597996_1807.gif
1e03604bd691d171a1cf3a04d18f4074_1641520350_8424.jpg
 

specification

시리즈 제품명 모델명
LED전구
L
LED G50 (4w, E26) LED G50
조명색상 소켓규격/베이스(E) 사이즈(지름x길이,mm)
전구색
주광색
E26 50 X 90
전구색상 소비전력(W) 전격전압(V)
흰색 4 220
광속유지율(%) 밝기(Lm) 안전인증
80 이상 340 SU11470-15002
수명 연색성(Ra) 제조원
25000 75 이상 ZMLC
(Made in China)